1. Toepassingsgebied
  • Behoudens andersluidende overeenkomst en uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de klant. Ze vervangen eerdere voorwaarden of afspraken tussen partijen. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van MAGMA WORKS BV.
  • Door het overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering of de eenmalige betaling van een factuur, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verklaart deze algemene voorwaarden, die steeds ter kennis worden gesteld, te aanvaarden.
  • De overeenkomst (ingezonderd deze algemene voorwaarden) wordt bewust aangegaan door Partijen, met kennis van zaken en zonder enige onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de overeenkomst en de opdracht, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
  • De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat MAGMA WORKS BV gebonden is door middelenverbintenissen voor wat betreft haar diensten behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
  • De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de opdracht is afgerond, alsook bij het overlijden, kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

 

 1. Offertes en leveringen
  • Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Alle offertes zijn exclusief BTW en zijn geldig gedurende 1 maand. Prijsofferten zijn slechts bindend, indien ze schriftelijk of digitaal worden aanvaard binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf hun verzending én indien het voorschot tijdig wordt betaald. Worden de prijsofferten niet aangenomen binnen voornoemde termijn van dertig dagen, dan zijn ze onderworpen aan herziening, tenzij anders overeengekomen.
  • De door MAGMA WORKS BV opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering – om welke reden ook – kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
  • De klant zorgt dat alle gegevens, waarvan MAGMA WORKS BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan MAGMA WORKS BV.
  • Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan MAGMA WORKS BV bij aanvang van het project zijn verstrekt, heeft MAGMA WORKS BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk gebrek aan medewerking, herhaaldelijke vertraging door de klant of gegronde redenen, heeft MAGMA WORKS BV het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken met behoud van het voorschot en zonder dat er door de klant een schadevergoeding kan worden geëist.
  • Onverminderd de bepalingen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, is MAGMA WORKS BV in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  • Extra wensen van de klant, die niet van tevoren zijn afgesproken, of een projectwijziging zullen resulteren in meerwerk, en een verhoging van de prijs. MAGMA WORKS BV zal hiervan melding doen alvorens tot de uitvoering van het meerwerk over te gaan. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, is voor de klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
  • MAGMA WORKS BV behoudt zich het recht voor, zonder recht op schadevergoeding voor de klant, eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als de aard of de definitie van de opdracht ten opzichte van deze opgenomen in de offerte veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde diensten in rekening gebracht.
  • De abonnementen van MAGMA WORKS BV worden steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de klant schriftelijk opzegt uiterlijk één maand voor de aanvang van de verlenging. MAGMA WORKS BV kan het abonnement stopzetten mits naleving van dezelfde opzegtermijn, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding heeft.
  • Indien de prijs van een abonnement wijzigt, brengt MAGMA WORKS BV de klant hiervan op de hoogte zodat die, zonder recht op schadevergoeding, desgewenst het abonnement kan opzeggen of laten omzetten naar een goedkoper abonnement (indien bestaande). Indien de klant niet reageert binnen de 7 dagen na de bekendmaking van de aangepaste prijs, impliceert dit zijn akkoord met de voortzetting van het abonnement aan de aangepaste prijs.
  • Er is geen dienstverlening buiten de kantooruren (kantooruren zoals gepubliceerd op de website magnetischemarketing.be) tenzij dit in een tussen de klant en MAGMA WORKS BV afgesloten serviceovereenkomst werd opgenomen.

 

 1. Annulering van de bestelling

Indien de klant door eender welke omstandigheden de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd of afgewerkt, is de klant aan MAGMA WORKS BV een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van bestelde en niet uitgevoerde werken of diensten te verhogen met alle reeds gemaakte inherente kosten. Reeds uitgevoerde werken zijn desgevallend voor 100% verschuldigd. Alle reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.

 

 1. Klachten

Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 7 kalenderdagen na de factuurdatum, na de datum van levering van de goederen/diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht  de factuur, de goederen of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd. Betwistingen geven de klant niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. De klacht dient een duidelijke omschrijving van de gebreken te bevatten die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet wordt ze niet aanvaard.

 

 1. Betalingen
  • Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen betaalbaar binnen 10 dagen na de factuurdatum door overschrijving. Facturen worden per e-mail in pdf-formaat overgemaakt, tenzij de klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.
  • In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 200,00) en onderminderd het recht van MAGMA WORKS BV op een hoger bedrag op basis van bewezen schade.
  • De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens MAGMA WORKS BV heeft voldaan. Bij nalatigheid in de betaling kan MAGMA WORKS BV, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende overeenkomsten en abonnementen opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij herhaalde nalatigheid in de betaling of bij niet betaling kan MAGMA WORKS BV de overeenkomsten, de toegang tot eender welke dienst of de abonnementen volledig stopzetten zonder schadevergoeding voor de klant. Hierin is ook inbegrepen: het stopzetten van de hosting en de website/webshop offline halen. In voorkomend geval is MAGMA WORKS BV niet aansprakelijk voor enige schade.
  • Bij een niet tijdige betaling is de klant eveneens gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau’s.
  • Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar, onafhankelijk van de diensten die op de facturen vermeld staan.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle verbintenissen van MAGMA WORKS BV middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is MAGMA WORKS BV slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar (of haar aangestelden of lasthebbers hun) opzettelijke fout of bedrog.
  • Ingeval MAGMA WORKS BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde (excl. BTW) van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De mogelijke aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van dit bedrag ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van MAGMA WORKS BV.
  • De aansprakelijkheid van MAGMA WORKS BV is in ieder geval beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade in hoofde van de klant, met uitsluiting van alle gevolgschade. Wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, MAGMA WORKS BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van een mogelijkheid, verhoging van operationele of andere kosten, gemiste besparingen, verlies van cliënteel of schade aan derden.
  • Voor zover MAGMA WORKS BV bij haar activiteiten afhankelijk is van diensten en leveringen van derden, waarop MAGMA WORKS BV weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan MAGMA WORKS BV op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relaties van deze derden met MAGMA WORKS BV of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MAGMA WORKS BV.
  • MAGMA WORKS BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal. De klant dient zich ervan te vergewissen dat teksten, afbeeldingen, ontwerpen e.d. vrij zijn van auteursrechten.
  • Alle e-mailadressen die MAGMA WORKS BV ontvangt van de klant in het kader van een opdracht worden enkel voor dit doel gebruikt en alleen via de platformen waarop de klant een abonnement heeft. De klant staat ervoor in dat deze e-mailadressen op rechtmatige basis verkregen werden, volgens de regels van de GDPR.
  • De klant vrijwaart MAGMA WORKS BV en haar medewerkers tegen alle aanspraken of klachten van derden.
  • MAGMA WORKS BV is in geen geval aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt ingevolge een foutieve of onvolledige toepassing, aanwending of anderszins gebruik van de door MAGMA WORKS BV geleverde diensten.
  • Inzake software: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, hacking, computervirussen) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…) zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. MAGMA WORKS BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dataverlies.
  • MAGMA WORKS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanpassingen of toevoegingen die door de klant worden doorgevoerd of die de klant door een derde laat doorvoeren, noch voor de onwettige informatie die de klant opneemt (of laat opnemen) op zijn/haar website.
  • MAGMA WORKS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de klant met de door MAGMA WORKS BV geboden voorzieningen handelt in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de GDPR,…
  • De klant die een abonnement neemt op systemen waarvoor MAGMA WORKS BV optreedt als reseller verklaart zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van betreffende systemen en verbindt zich ertoe deze na te leven. MAGMA WORKS BV is niet aansprakelijk voor het opschorten van deze diensten naar aanleiding van een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden door de klant.
  • De risicoverdeling in onderhavig artikel werd in rekening gebracht bij het bedingen van de wederzijdse verbintenissen in de overeenkomst en werd met het oog op een evenwicht tussen de economische risico’s tussen Partijen als dusdanig overeengekomen.

 

 1. Overmacht
  • MAGMA WORKS BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Er kan in dit geval door de klant geen schadevergoeding geëist worden voor de onvrijwillig laattijdige uitvoering of de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van de prestatie.
  • Bij overmacht waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, overlijden, oorlog, stakingen, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen, reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden van of de opzeg van het arbeidscontract door de verantwoordelijke van het project of een geval van tijdelijke overmacht zal MAGMA WORKS BV alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de klant en MAGMA WORKS BV geconcludeerd wordt dat niet meer aan de verplichtingen voldaan kan worden, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door MAGMA WORKS BV tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden, zonder recht op schadevergoeding voor de klant.

 

 1. Garantie

Na het live gaan van een website start de garantieperiode van 30 kalenderdagen. Onder die garantie valt alles betreffende het oplossen van structurele fouten of bugs. Design en inhoud vallen niet onder garantie. Het recht op deze garantie vervalt als de klant toegang krijgt tot de superuser van de applicatie of website, of een andere gebruikersaccount die structurele aanpassingen kan uitvoeren op de applicatie of website. De klant kan geen aanspraak maken op garantie indien hij in verzuim is jegens MAGMA WORKS BV.

 

 1. Privacy
  • MAGMA WORKS BV verwerkt de persoonsgegevens van de klant overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. MAGMA WORKS BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever voor cliëntenbeheer (o.a. administratie, facturatie, opvolging van dossiers).
  • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de opdrachtgever zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels de instemming met deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op MAGMA WORKS BV) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van MAGMA WORKS BV om te ondernemen) van de AVG.
  • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de opdrachtgever steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
  • De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen en minstens zolang de contractuele verjaringstermijn ten aanzien van MAGMA WORKS BV loopt. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de opdrachtgever het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de opdrachtgever gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]
  • De opdrachtgever beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – [email protected]).

 

 1. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten
  • De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere Partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
  • De Klant mag aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van MAGMA WORKS BV, behoudens indien uitdrukkelijk toegestaan.
  • Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in onderhavige algemene voorwaarden kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Materialen die eigendom zijn van MAGMA WORKS BV en die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht blijven eigendom van MAGMA WORKS BV.

 

 1. Promotie

Tenzij anders overeengekomen is MAGMA WORKS BV vrij om op de eigen website en op social media als referentie te verwijzen naar de geleverde producten en om een bescheiden credit-vermelding met hyperlink te plaatsen in de voet van de aan de klant afgeleverde website/webshop.

 

 1. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst voor gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt dit vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  • Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  • Enkel de rechtbanken of het vredegerecht van de plaats van de uitbatingszetel van MAGMA WORKS BV zijn bevoegd in geval van een geschil.
  • De klant verbindt zich ertoe, op straffe van verval, alle klachten voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan MAGMA WORKS BV. MAGMA WORKS BV heeft één maand tijd om de gegrondheid van de klacht na te gaan.

Laatste aanpassing: 18/02/2021