[email protected]          055 21 21 17          

1. Toepassingsgebied

1.1 Behoudens andersluidende overeenkomst en uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant.
1.2 Door het overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering of de eenmalige betaling van een factuur, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verklaart deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

2. Offertes en leveringen

2.1 Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis.

Alle offertes zijn geldig gedurende 1 maand.

De aanvaarding van een offerte dient schriftelijk te gebeuren. De aanvaarding van de offerte geldt als bestelling.

2.2 De door MAGMA WORKS BVBA opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
2.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MAGMA WORKS BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan MAGMA WORKS BVBA.
2.4 Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan MAGMA WORKS BVBA bij aanvang van het project zijn verstrekt, heeft MAGMA WORKS BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk gebrek aan medewerking, bij herhaaldelijke vertraging door de klant of bij gegronde redenen, heeft MAGMA WORKS BVBA het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken met behoud van het voorschot en zonder dat er door de klant een schadevergoeding kan worden geëist.

3. Annulering van de bestelling

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd of afgewerkt, is de klant aan MAGMA WORKS BVBA een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van bestelde en niet uitgevoerde werken of diensten. Reeds uitgevoerde werken zijn desgevallend voor 100% verschuldigd.

4. Klachten

Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 7 kalenderdagen na de factuurdatum, na de datum van levering van de goederen/diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de factuur, de goederen of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd.

5. Betalingen

5.1 Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen betaalbaar binnen 10 dagen na de factuurdatum door overschrijving.
5.2 In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00.
5.3 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens MAGMA WORKS BVBA heeft voldaan.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Voor zover MAGMA WORKS BVBA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop MAGMA WORKS BVBA weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan MAGMA WORKS BVBA op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relaties van deze derden met MAGMA WORKS BVBA of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MAGMA WORKS BVBA.
6.2 De aansprakelijkheid van MAGMA WORKS BVBA is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Behoudens in geval van opzet of grove fout is MAGMA WORKS BVBA in geen geval aansprakelijk voor door haar fout veroorzaakte indirecte schade, zoals met name financiële of commerciële verliezen, verlies van een mogelijkheid, winstderving, de verhoging van de algemene kosten.

Hoe dan ook blijft de mogelijke aansprakelijkheid van MAGMA WORKS BVBA beperkt tot het bedrag (zonder btw) dat de klant heeft betaald voor de diensten/goederen die de schade veroorzaakt hebben.

6.3 Bovenstaande clausule strekt in geen geval tot opheffing of de vermindering van de wettelijke garantieverplichtingen in hoofde van MAGMA WORKS BVBA t.a.v. consumenten zoals bepaald in de artikelen 1641 t.e.m. 1649 octies BW.

7. Overmacht

7.1 MAGMA WORKS BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer MAGMA WORKS BVBA als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal MAGMA WORKS BVBA alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de klant en MAGMA WORKS BVBA geconcludeerd wordt dat niet meer aan de verplichtingen voldaan kan worden, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door MAGMA WORKS BVBA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
8.2 Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van MAGMA WORKS BVBA zijn bevoegd in geval van een geschil.